Werken bij ROC TOP

RSS feeds

RSS feeds


RSS is een technisch hulpmiddel waarmee je je op de vernieuwingen van onze website kunt abonneren (kosteloos). Zodra er, bijvoorbeeld, een nieuwe vacature op de vacaturesite van ROC TOP verschijnt dan kun je daarvan acuut een seintje krijgen. Kijk voor meer informatie over RSS en het instellen ervan op:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Really_Simple_Syndication

ROC TOP biedt alle vacatures in één RSS feed aan. Je hoeft de onderstaande URL alleen maar in je RSS-reader te plakken:

https://werkenbij.roctop.nl/xrss/tpl/vacature/pid/290